top of page

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor het het gebruik en de verkoop via onze site www.bi-cyc-le.be . De besteller verklaart uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. Het aanvaarden van de algemene voorwaarden is noodzakelijk voor het plaatsen van een bestelling. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar op onze website.
Niets in deze voorwaarden doet afbreuk aan uw wettelijke rechten als klant.
Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op het ogenblik van de bestelling op de website zijn opgenomen.
Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.
Bij een eerste online bestelling of reservatie dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling te plaatsen.

Bestellingen en leveringen

Wij verbinden er ons toe de geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle gegevens die de klant doorgeeft.
De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.
We kunnen een bestelling annuleren als het artikel om welke reden dan ook niet beschikbaar is. We zullen in dat geval onmiddellijk contact met u opnemen en elk door u betaald bedrag terugbetalen binnen 30 dagen volgend op de kennisgeving van de annulering van uw bestelling.
De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn in EUR en inclusief 21% BTW.
De kosten voor verzending en eventuele andere kosten worden opgegeven bij bestelling vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst. Er kan dan alsnog van de bestelling worden afgezien. De kosten van verzending zijn terug te vinden op onze website, onder Verzending.
De betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van de betalingsmogelijkheden aangeboden op onze site.
Ingeval van betaling per overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag.
De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.
De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.
WildMouseCycles kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Retour

De consument in de EU heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.
Het recht van herroeping is niet van toepassing voor zakelijke klanten of klanten buiten de EU.
Elk besteld artikel kan binnen veertien kalenderdagen worden teruggezonden of omgeruild voor een ander artikel op voorwaarde dat u ons schriftelijk op de hoogte brengt. Het artikel dient in de originele verpakking samen met het retourformulier te worden teruggestuurd. De klant kan kiezen voor terugbetaling of ontvangst van een tegoedbon. Zie onze Retour-procedure, terug te vinden op onze website, voor meer details inzake de te volgen procedure in geval van Retour.
In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild, onbeschadigd en ongebruikt is en zich in de originele verpakking bevindt.
De klant moet zelf de retour verzendingskosten betalen. Indien uw retour een gevolg is van een fout bij ons, zullen wij uw verzendingskosten terugbetalen of voorzien wij u zelf van een verzendlabel.
Conform de wet van 6 april 2010, kan de Klant in volgende gevallen geen beroep doen op het verzakingsrecht: – Audio of video opnames, of software waarvan de verzegeling opengemaakt is – Producten die op maat gemaakt zijn of aangepast zijn aan de wensen van de klant – producten die door hun aard bederfbaar zijn of snel vervallen, zoals voedingsmiddelen, – of producten door hun aard zoals ondergoed. In de hierboven vermelde gevallen kan de klant noch het product terugsturen, noch een terugbetaling eisen.
Een aantal producten zijn uitgesloten van retour omwille van hun aard en indien de verzegeling verbroken is, namelijk producten die enkel uitwendig op eventuele beschadigingen kunnen geïnspecteerd worden zoals bijvoorbeeld : Gereedschapskisten met inhoud, groepsets met hun inhoud, lagers of producten die lagers bevatten, electronica of producten die electronica bevatten.

Garantie

De wettelijke waarborg is van toepassing. Niettegenstaande zal u geen aanspraak op enige waarborg kunnen maken: – voor normale slijtage van het betrokken product, – indien het betrokken product werd gewijzigd of hersteld, – bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het betrokken product, of – bij beschadiging van het betrokken product door uw opzet of nalatigheid.
Op de meeste van onze producten is de standaard garantie van de producent van toepassing. Indien u een probleem heeft dat mogelijk onder garantie valt, neem dan bij voorkeur contact op met de producent, zo wordt uw garantieaanvraag zo snel mogelijk verwerkt.
De ondernemer geeft enkel en alleen de fabrieksgarantie door.
Garantie is op basis van ‘carry-in’.
De ondernemer aanvaard geen claims als gevolg van ongevallen, slecht of te weinig productonderhoud en gebrekkige verzorging dit naar mening van de ondernemer te bepalen.
Aan slijtage onderhevige onderdelen vallen buiten de fabrieksgarantie, evenals klachten die zijn ontstaan door verkeerd onderhoud of gebruik van reinigingsmiddelen.
De ondernemer neemt enkel garantieclaims in behandeling van producten welke bij de ondernemer zijn aangeschaft.
De ondernemer sluit uitdrukkelijk gevolgschades, op welke manier dan ook veroorzaakt, uit van de garantievoorwaarden.
Een door de ondernemer toegekende garantieclaim houdt niet automatisch in dat de ondernemer verantwoordelijkheid erkend voor het defect of gevolgschades.
De garantie dekt geen kosten voortvloeiend uit de reparatie of vervanging

Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd.

Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft inzake de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.
De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, update of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.
De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

Non- conformiteit

Alle producten en diensten die te koop aangeboden worden, worden in eer en geweten en zo getrouw mogelijk omschreven. Desalniettemin hebben de afbeeldingen die getoond worden geen enkele contractuele waarde. CYC wijst elke verantwoordelijkheid af voor fouten die in de omschrijvingen van de producten of in de fotos zouden kunnen optreden. Wij verbinden ons er toe om eventuele fouten die schriftelijk gemeld worden zo snel mogelijk te herstellen.

Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de bepalingen van de Belgische wetgeving. In geval van een geschil met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden zijn enkel Belgische rechtbanken in Leuven bevoegd.

De Nederlandstalige tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

bottom of page